Ilmastonmuutos on Suomessakin tapahtuva ilmiö

Joissakin maissa ilmastonmuutos voi olla näkyvämpää kuin toisissa. Kaikkialla se on kuitenkin tosiasia, jota ei mikään maa pääse pakoon. Kuinka paljon kussakin maassa voidaan tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, voi vaihdella. Suomessa konkreettisia toimia voidaan tehdä koko maan tasolla, mutta myös yksittäisissä kotitalouksissa.

Kaikki toimet ovat tärkeitä ja niiden pitäisi pyrkiä samoihin tavoitteisiin eli ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Suomessa näkyviä asioita ilmastonmuutokseen liittyen ovat keskilämpötilan selkeä nousu ja sademäärien huomattava kasvu. Näiden seurauksena kasvukausi on pidentynyt ja voi pidentyä lisää, mutta toisaalta, sadot voivat mennä helposti pilalle ison sademäärän takia. Kaiken kaikkiaan Suomessa on keskimäärin lämpimämpää ja kosteampaa. 

Konkreettisia muutoksia ilmastonmuutoksen takia Suomessa

Suomessa on neljä vahvaa vuodenaikaa ja ilmastonmuutoksen pystyykin havaitsemaan jossakin määrin kaikissa vuodenajoissa. Kevään merkki on lehtisilmujen ilmestyminen lehtipuihin ja ilmastonmuutoksen takia, lehtien puhkeaminen on tapahtuu varhaisemmin kuin aiemmin. Kysymys on noin kahden viikon varhaistumisesta. Kasvukausi on pidempi, koska lämmin sää kestää kauemmin.

Lumen määrä toisaalta on vähentynyt viime vuosien aikana. Samalla routaa ei ole yhtä paljon kuin aiemmin. Itämeri ja meret ylipäänsä lämpenevät, joka vaikuttaa merenalaiseen luontoon sitä muuttaen. Lisäksi uusia lajeja sekä kasveja, että hyönteisiä ja mahdollisesti eläimiä, leviää Suomeen. 

Miten ilmastonmuutos mahdollisesti jatkuu Suomessa

Ilmaston muuttuminen ja sen vaikutukset todennäköisesti jatkavat muuttumistaan ja myös voimistuvat tulevina vuosikymmeninä. Suomessa lämpötilan ennustetaan nousevan jopa 2,5-4 astetta seuraavan noin 70 vuoden aikana. Siten lämpötila nousee entisestään. Kaikki tämä vaikuttaa Suomen luontoon, joka on perinteisesti ollut suomalaisten ylpeydenaihe. Suomen metsät ovat aina olleet tärkeitä ja toisaalta, Suomen lukuisat järvet ja vesistöt, ovat aina olleet merkittäviä.

Maatalous on jo nyt muuttunut paljon, ja se tulee entisestään muuttumaan. Kasvukauden pidentyessä ja sademäärien lisääntyessä, viljelykaudet pidentyvät. Metsät kasvavat nopeammin ja niiden puusto muuttuu. 

Mitä voidaan tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi Suomessa

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi kaiken keskiössä on kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Suomi on maana mukana erilaisissa kasvihuonepäästöjä vähentävissä yhteistyöryhmissä ja maa onkin sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä jopa 60%:lla vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on todella kunnianhimoinen. Sen saavuttamiseksi pitääkin kaikkien tehdä yhteistyötä ja ponnistella taukoamatta. Kansalaiset voivat Suomessa vaikuttaa omilla toimillaan kasvihuonepäästöjen määrään, joten mahdolliset kansalliset ohjeistukset näihin asioihin, voisivat olla toimiva idea. 

Miten kasvihuonepäästöt Suomessa syntyvät

Fossiilisten polttoaineiden käyttö synnyttää kasvihuonepäästöjä. Ne ova pääosin öljyn, kivihiilen ja maakaasun poltosta aiheutuvia päästöjä. Ilmakehään vapautuu prosessista hiilidioksidia ilmakehään ja lisäksi metaania ja typpioksiduulia. Suomen luonnon takia kasvihuonepäästöjä aiheuttavat myös metsien raivaus ja erilaiset maataloudessa tehtävät toimenpiteet.

Kun metsiä raivataan toisin sanoen kaadetaan, syntyy niin sanottuja hiilinieluja. Ne lisäävät kasvihuonekaasuja ilmakehässä. Siksi hiilinielujen määrää halutaan kasvattaa ja asiasta käydäänkin paljon keskustelua Euroopan Unionin maiden kesken. Niiden kasvattaminen on mahdollista erityisesti metsänhakkuiden säätelyllä. Metsienhoito on tässä avainasemassa. 

Mitä ilmastotoimenpiteitä Suomessa tehdään

Suomi haluaa tehdä osansa positiivisista ilmastotoimenpiteistä. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on näistä ehdottomasti tärkein toimenpide. Tärkeitä toimenpiteitä ovat uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen, käytännössä tuuli- ja aurinkoenergian muodossa. Lisäksi voidaan kehittää aivan uutta teknologiaa jatkuvasti, joka voi vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Energiatehokkuutta voidaan lisätä myös kaikessa uudisrakentamisessa ja koneissa ja laitteissa. 

Metsien hiilinielujen vahvistaminen on toinen tärkeä ilmastotoimenpide. Metsät sitovat hiiltä ilmakehästä, joten niiden suojeleminen ja uusien metsien istutus auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Metsien hiilinieluja voidaan vahvistaa myös metsien hoidolla, kuten säästöpuun käytöllä ja hakkuiden määrän säätelyllä. Maatalouden hoidossa voidaan päästöjen vähentäminen voi tapahtua lannoitusta ja erilaisia viljelymenetelmiä käyttämällä ja näiden lisäksi ruokahävikkiä vähentämällä. 

Voiko ilmastonmuutokseen sopeutua

Ilmastonmuutoksiin sopeutuminen on todella tärkeää, sillä se on jatkuvasti läsnä jokaisen elämässä joka tapauksessa. Meren pinta nousee, sääolosuhteet muuttuvat, kasvi- ja eläinlajit muuttuvat. Näitä kaikkia pitää pystyä joko hyödyntämään tai niihin pitää reagoida tekemällä jotakin uusia rakennelmia ja teknologisia keksintöjä. Takaisin päin ei kuitenkaan ole mahdollista enää palata, joten katseen täytyy olla tulevaisuudessa.

Jokainen ihminen voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen sitä hidastamalla. Kotitaloudet voivat vaihtaa perinteiset autot sähkö- tai hybridiautoihin, ne voivat asentaa omia aurinkopaneeleja, ne voivat kierrättää enemmän ja vaikkapa syödä vähemmän lihaa. Lisäksi ostamalla ilmastotietoisten yritysten tuotteita, kotitaloudet voivat vähentää ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia. Ilmastonmuutos kaiken kaikkiaan saattaa tuntua monista ihmisistä stressaavalta ja toivottomalta. Siten onkin tärkeää löytää sopivia tapoja tuntea mielihyvää ja tehdä asioita, jotka tuovat hyvää oloa. Nettipelaaminen voi monelle olla tällainen, kuten extra chilli peli, joka tuo paljon iloa. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *